Ustawa o doręczeniach elektronicznych – obsługa korespondencji zgodnie z przepisami – wymagania prawne i organizacyjne dla podmiotów publicznych

Dostępne terminy

 • Termin 26 lipiec 2024 piątek godz. 9.00-15.00
 • Miejsce Online
 • Cena 490 zł/os. cena promocyjna do 23.07.2024
  później 590 zł/os.
 • Prowadzący Martyna Horęda

Opis szkolenia

Do 1 października 2024 roku podmioty objęte ustawą muszą wdrożyć rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do uruchomienia systemu e-Doręczeń – Minister Cyfryzacji wydał stosowny komunikat.

Celem ustawy o doręczeniach elektronicznych jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi i przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do tej bazy zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres. Uzupełnieniem doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa hybrydowa, świadczona przez operatora wyznaczonego.

W trakcie szkolenia omówimy praktyczne konsekwencje zapisów ustawowych oraz wskażemy jak przygotować urząd do stosowania nowych przepisów.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za przebieg postępowania administracyjnego, za wydawanie decyzji administracyjnych czy też za wznowienie postępowania.

Program szkolenia

1. Przepisy o doręczeniach elektronicznych:
a. geneza i cel powstania ustawy w nawiązaniu do rozporządzenia eIDAS;
b. zakres podmiotowy i przedmiotowy;
c. definicje najważniejszych pojęć:
i. dokument elektroniczny,
ii. kwalifikowana usługa doręczenia elektronicznego,
iii. publiczna usługa hybrydowa,
iv. publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
d. przepisy ogólne;
e. prawa i obowiązku wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

2. Adres do doręczeń i Baza Adresów Elektronicznych:
a. rodzaje usług e-doręczenia rejestrowanego;
b. proces aktywacji skrzynki doręczeń;
c. rola i znaczenie administratora skrzynki doręczeń;
d. pozyskiwanie adresów do doręczeń elektronicznych;
e. dodawanie, zmiana i usuwanie adresu do doręczeń;
f. Baza Adresów Elektronicznych:
i. rola i znaczenie rejestru,
ii. zakres danych i uzyskiwanie dostępu do nich,
iii. okresy przechowywania danych.

3. Świadczenie usług elektronicznego i hybrydowego doręczenia:
a. operator wyznaczony i jego rola w procesie doręczeń;
b. znaczenie dowodów wysłania i otrzymania dla podmiotów publicznych;
c. kwalifikowani dostawcy usług doręczeń;
d. warunki świadczenia usługi doręczenia hybrydowego;
e. wyłączenia od doręczeń elektronicznych i hybrydowych;
f. nadzór Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Otoczenie usługi publicznego doręczenia elektronicznego:
a. odpowiedzialność operatora i postępowanie reklamacyjne:
i. niewykonanie usługi doręczenia,
ii. odszkodowania za niewykonanie usługi doręczenia;
b. systemy informatyczne wspierające świadczenie usług doręczeniowych:
i. współpracujące systemy centralne,
ii. dostosowanie własnych systemów do doręczeń elektronicznych,
iii. standardy wymiany informacji korespondencji elektronicznej;
c. nowa zasada pisemności załatwiania spraw oraz inne zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej;
d. najważniejsze terminy oraz przepisy przejściowe;
e. opłaty za doręczenia elektroniczne i hybrydowe.

5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.