Wdrożenie doręczeń elektronicznych (e-doręczeń) i rozwiązań klasy EZD/EOD w praktyce urzędu

Dostępne terminy

Opis szkolenia

Do 1 października 2024 roku podmioty objęte ustawą muszą wdrożyć rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do uruchomienia systemu e-Doręczeń – Minister Cyfryzacji wydał stosowny komunikat .

Celem tego aktu prawnego jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi i przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do tej bazy zobowiąże podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres. Uzupełnieniem doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa hybrydowa, świadczona przez operatora wyznaczonego.

W trakcie szkolenia omówimy praktyczne konsekwencje zapisów ustawowych oraz wskażemy jak przygotować urząd do stosowania nowych przepisów.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiadających za przebieg postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji administracyjnych a także wznowienie postępowania.

Program szkolenia

1. Znaczenie ustawy o doręczeniach elektronicznych dla obiegu dokumentów w organizacji:
a. harmonogram wdrożenia ustawy;
b. obowiązki wynikające z ustawy;
c. wyłączenia stosowania ustawy.

2. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa:
a. model prawny usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
b. model prawny publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
c. różnica między publiczną usługą doręczenia elektronicznego a innymi formami doręczeń (wydruki z KPA, listy, EPO).

3. Standard doręczeń elektronicznych:
a. znaczenie prawne standardu;
b. techniczny opis usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
c. zakres standardu i obowiązki dostawców;
d. dowody w doręczeniach elektronicznych.

4. Adres i skrzynka do doręczeń elektronicznych w praktyce obiegu dokumentów w organizacji:
a. zakładane adresu do doręczeń elektronicznych;
b. specyfika skrzynki do doręczeń elektronicznych;
c. zarządzenia skrzynką do doręczeń elektronicznych;
d. zasady przetwarzania dokumentów w skrzynce doręczeń elektronicznych.

5. Obieg dokumentacji realizowany przy wykorzystaniu skrzynki do doręczeń elektronicznych w papierowym obiegu dokumentacji w organizacji.

6. Obieg dokumentacji realizowany przy wykorzystaniu skrzynki do doręczeń elektronicznych w elektronicznym dokumentacji w organizacji (system klasy EOD i EZD).

7. Baza adresów elektronicznych (implementacja):
a. znaczenie prawne Bazy Adresów Elektronicznych;
b. budowa Bazy Adresów Elektronicznych;
c. integracja z Bazą Adresów Elektronicznych.

8. System doręczeń elektronicznych a system ePUAP.

9. Czynności organizacyjne i proceduralne na etapie wysyłania korespondencji w systemie doręczeń elektronicznych i w systemie ePUAP.

10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Termin szkolenia Osoba zgłaszająca
  Osoby zgłaszane
  Zwolnienie z VAT

  Do ceny nie doliczymy podatku VAT w przypadku oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Podsumowanie kosztów
  Dane odbiorcy
  Dane nabywcy
  Uwagi

  Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezalogowania się uczestnika do platformy i tym samym niewzięcia udziału w szkoleniu, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. Mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.